Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim

Dokumenty przedszkola

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
​Dokumenty przedszkola (dostępne poniżej lub w załącznikach):
  • Statut przedszkola;
  • Plan rozwoju placówki ;
  • Regulamin spacerów i wycieczek;
  • Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku, badź złego samopoczucia dziecka w przedszkolu;
  • Procedury w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych;
  • Procedury w dobie koronawirusa;
  • Zasady pracy zdalnej.

PLAN ROZWOJU PLACÓWKI
NA LATA 2022/2025
 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2021 r.  poz.1082  Dz.U.z 2022r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730 )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku  w sprawie nadzoru pedagogicznego ( tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.1551).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań wobec szkół ( tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz.2198 ).
4. Zalecenia Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie  (DZ.U.UE z dnia 04.06.2018 r. C 189/1).
  
 
Misja
     Szanujemy indywidualność każdego dziecka, dostrzegamy jego potrzeby i stwarzamy przyjazne warunki do samorealizacji.Jesteśmy cierpliwe i wyrozumiałe, wyciągamy pomocną dłoń do dziecka, które oczekuje naszego wsparcia. Pragniemy odkryć i rozwinąć wszystkie predyspozycje, zdolności poznawcze każdego dziecka, umiejętności swobodnego komunikowania się oraz nauczyć je samodzielności w życiu codziennym, tak by było przygotowane do podjęcia nauki w klasie I, do życia w zgodzie z ludźmi, przyrodą i samym sobą.
Rodzice czują, że ich dziecko jest dla nauczyciela tak samo ważne, jak dla nich samych.

 
Wizja
   Przedszkole nasze jest placówką, wspierającą dzieci w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji kluczowych na poziomie adekwatnym do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych. Stwarzamy sytuacje pozwalające dzieciom na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni.
    Kształtujemy tożsamość regionalną i narodową wychowanków a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Promujemy zdrowy styl życia oraz zachowania przyjazne przyrodzie, rozwijamy postawę proekologiczną.


Dziecko:
dba o środowisko:
          - rozumie potrzebę  poszanowania przyrody;
          - podejmuje działania w zakresie ochrony środowiska;
          - obcuje z przyrodą i dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych
            w  różnych porach roku;
          - eksploruje przyrodę, wykonuje  proste doświadczenia
            i  eksperymenty,
          - wyjaśnia istotę  obserwowanych zjawisk przyrodniczych
            i fizycznych.
 ma świadomość tożsamości lokalnej, narodowej i europejskiej:
          - odczuwa przynależność do Polski i UE;
          - rozwija postawę szacunku do ojczyzny i symboli narodowych;
          - bierze udział w wycieczkach w celu poznania swojego miasta i regionu;
           - współuczestniczy w obchodach świąt narodowych
zna zasady zdrowego stylu życia:
          - rozumie znaczenie ruchu oraz sportu dla zdrowia;                                                                  
          - posiada wiedzę na temat racjonalnego odżywiania;                                                         
         -  potrafi samodzielnie przygotować proste posiłki;                                                                                       - przestrzega podstawowych zasad higieny, rozumie działania związane z profilaktyką prozdrowotną.
 
Promocja przedszkola:
          - prowadzenie strony internetowej przedszkola;
         - udział w różnorodnych przedsięwzięciach lokalnych i ogólnopolskich;
         - coroczne organizowanie międzyprzedszkolnego konkursu ekologicznego
           „ W zgodzie z przyrodą”
          - realizowanie lokalnych i ogólnopolskich programów edukacyjnych.


Planowana współpraca z instytucjami i organizacjami:
- Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;
- Urząd Miasta;
- Biblioteka  Pedagogiczna;
- Mediateka
- Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna;
- Miejski Ośrodek Kultury;
- Kino „Helios”
- Inne placówki oświatowe;
- Państwowa Straż Pożarna;
- Komenda Miejska Policji;
- Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Tryb;
- BWA.
Zajęcia dodatkowe:
- taniec;
- religia;
Kadra pedagogiczna to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do pracy  w przedszkolu.

Szczegółowe zadania do realizacji, uchwalane corocznie przez radę pedagogiczną, znajdują się w "Kąciku dla rodziców".
W "Kąciku dla rodziców" znajduje się także kalendarium imprez na rok szkolny 2022/2023.
 

Załączniki artykułu

Statut (docx) 0.09mb, (pobrań: 40)
Procedury 2019 (docx) 0.04mb, (pobrań: 41)
Zasady pracy zdalnej (docx) 0.03mb, (pobrań: 40)
regulamin spacerów i wycieczek (doc) 0.03mb, (pobrań: 19)

Poniedziałek 27 marca 2023

Benedykt, Ernest, Lidia, Jan